Jdi na obsah Jdi na menu
 


Geneze zrušení zastávky rychlíků v Křižanově od JŘ 2016/2017

Od 1.7.2010 platí zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, který v § 5 odst. 1 stanoví, že Min. dopravy a kraje zajišťují dopravní plánování za účelem hospodárného, efektivního a účelného zajištění dopravní obslužnosti.

Na základě tohoto zákona Ministerstvo dopravy vypracovalo a zveřejnilo „Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy pro období r. 2012-2016“, který platí až do vydání nového plánu, nejpozději až do roku 2026 (viz str. 3 Plánu). V kapitole Plánu 2.2.9 Linka Praha – Havlíčkův Brod – Brno, bodu Systémové vazby v oblasti dálkové a regionální dopravy je k žel. stanici Křižanov (str. 54) uvedeno: V poloze S:48 zastavují vlaky linky R9 v době platnosti GVD 2010/2011 v železniční stanici Křižanov, podmínkou je zajištění přípojů ve směru Velké Meziříčí.

Kraj Vysočina si u firmy UDIMO spol. s r.o. v r. 2013 objednal vypracování dokumentu "Koncepce sítě veřejné dopravy a jejich modelování, části C3, C4 dle zadávací dokumentace veřejné zakázky RAILHUC – přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina“, ve kterém se na str. 16 se uvádí: „železniční trať 252 Křižanov – Velké Meziříčí - alternativou k současnému uspořádání přestupu ve stanici Křižanov, kdy je preferována návaznost na rychlíkové vlaky do Brna, a tím naopak znevýhodněna vazba na Žďár nad Sázavou, může být úprava časových poloh osobních vlaků s návazností na osobní vlaky na trati 250, které ve stanici Křižanov zastavují ve stejném čase pro oba směry. Tento námět je nezbytné projednat s dotčenými obcemi, přičemž rizikem může být zrušení stanice Křižanov jako rychlíkové, komplikací může být rovněž časová dostupnost Brna, která se z 55 minut zvyšuje na 65 minut (spojení Křižanov – Brno R/Os), což ještě více upřednostní linkovou autobusovou dopravu, která je časově srovnatelná a nevyžaduje přestup“.

Dne 9. 3. 2016 se koná koordinační porada k jízdnímu řádu 2016/2017 pro tratě 212, 230, 238, 250, 251), kde SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) informuje, že rychlíková doprava na trati č. 250 bude v JŘ 2016/2017 beze změn. Okrajově je zmínka Kraje Vysočina – oddělení veřejné dopravy o novém dopravním modelu pro úsek Velké Meziříčí - Žďár n/S. V zápise není žádná zmínka pro přítomné zástupce obcí o nutnosti výběru mezi lepší návazností dopravy z Velkého Meziříčí do Žďáru n/S. a zrušením zastávky rychlíků v Křižanově (viz doporučení fi UDIMO v předchozím odstavci).

Dne 22.3.2016 se na jednání dohodne Min. dopravy s Krajem Vysočina, že rychlíky v Křižanově od nového jízdního řádu 2016/2017 zastavovat nebudou. Současně se domlouvají na nových zastávkách rychlíků na trati 225 (Jihlava - Veselí nad Lužnicí) v Dolní Cerekvi (1289 obyvatel) a Batelově (2342 obyvatel) a rychlík bude zastavovat prvních 30 km od Jihlavy v průměru po 6 km.

Koncem června 2016 je zrušení zastávky rychlíků projednáváno v radě města Velké Meziříčí. Nikdo neví proč je zastávka rychlíků v Křižanově zrušena, a to i přesto, že starosta města Ing. Necid byl členem dopravní komise Kraje Vysočina.

Nespokojení cestující sepisují na nádraží Křižanov a ve spádových obcích petici. Tuto na nádraží Křižanov jen ve dnech 4. - 14.7.2016 podepíše 578 cestujících.

Hejtman Kraje Vysočina dne 4.7.2016 píše dopis ministru dopravy, kde nesouhlasí se zrušením zastávky rychlíků.

Dne 8. 7. 2016 je publikováno na www.velkomeziricsko.cz vyjádření mluvčího Ministerstva dopravy p. Neřolda: Podle ministerstva dopravy zrušení zastavování vlaků linky R9 v Křižanově inicioval tedy samotný Kraj Vysočina už v loňském roce, a to v souvislosti se změnou regionální dopravy v úseku Křižanov – Velké Meziříčí a jejím provázáním na osobní vlaky Žďár nad Sázavou – Brno. Původně měly přestat vlaky stavět v Křižanově už od prosince 2015, po dohodě ministerstva s krajem byla změna posunuta na prosinec 2016. A dále, že jízdní řád 2016/2017 ještě není definitivně uzavřen. Zrušení zastavování rychlíků v Křižanově navrhl Kraj Vysočina v souvislosti s tím, že zlepší spojení regionálními osobními vlaky a ministerstvo tento návrh akceptovalo. Pokud je nyní postoj kraje jiný, existuje ještě před uzavřením jízdního řádu prostor k tomu, tuto věc probrat.

Koncem července 2016 došla univerzální odpověď jednotlivým odesílatelům petice. Důvodem zrušení zastávky rychlíků v Křižanově je skutečnost, že cestující z Velkého Meziříčí málo cestují rychlíky do Brna a do Prahy. Z textu nepřímo vyplývá, že cestující, kteří nepřijíždějí (nepokračují) z (do) Velkého Meziříčí nejsou pro Ministerstvo dopravy hodni rychlíků (bydlí v malých obcích - což je pro Kraj Vysočina typické), nebo Min. dopravy má zato, že ze samotné stanice Křižanov nikdo rychlíky nejezdí?! (jiné vysvětlení se nenabízí).

Dne 8. 8. 2016 se konalo projednání nového JŘ 2016/2017 a radní pro dopravu Kraje Vysočina požadoval zavedení zastávky rychlíků v Křižanově, avšak neuvádí, že je připraven splnit podmínku uvedenou v Plánu dopravní obsluhy území, tj. zajistit přípoje z Velkého Meziříčí. Dle našeho názoru v dané situaci musel vědět, že je to totéž, jako by požadoval, aby se v Kraji Vysočina mohlo na silniční křižovatce jezdit na červenou, aniž by se změnila pravidla silničního provozu.

Dne 19.9.2016 SŽDC tazateli sděluje, že rychlíky v Křižanově zastavovat od JŘ 2016/2017 nebudou.

Dne 14.11.2016 zveřejňuje Kraj Vysočina svůj Plán dopravní obslužnosti na r. 2017-2021. Zde na straně 3 "Vliv má rovněž vzdálenost od brněnské aglomerace, neboť východní část Kraje Vysočina spáduje převážně do Brna", dále na str. 5 "Pro kvalitu dopravní obslužnosti občanů Kraje Vysočina je dobrá nabídka spojení s Prahou a Brnem zásadní.", dále na str. 18 se uvádí: "Ze Žďáru nad Sázavou, vzhledem ke směrové vazbě Nové Město na Moravě – Brno (obrat motorové jednotky v S:00 v Novém Městě na Moravě + jízdní doba Nové Město na Moravě – Žďár nad Sázavou + přestupní doba ve Žďáru nad Sázavou), mohou rychlíky ve směru na Brno odjíždět nejdříve v cca S:27. Naopak v následujícím úseku ze Žďáru nad Sázavou do Brna je v zájmu Kraje Vysočina, aby rychlíky plně využily nových technických parametrů dráhy, která v poslední době prochází rozsáhlou rekonstrukcí, a dosáhly Tišnova již v celou lichou hodinu. Tím v následujícím úseku do Brna dosáhnou bezkolizní polohy s intervalovou dopravou IDS JMK a cestu Žďár nad Sázavou – Brno hl. n. urazí nejvýše za 60 minut." O tom, že někdy rychlíky v Křižanově zastavovali není v dokumentu ani zmínka! Přitom se úvodem uvádí, že obyvatelé východní části kraje dojíždějí do Brna.

Závěr: Výsledkem toho všeho je, že rychlíky od nového jízdního řádu skutečně v Křižanově zastavovat nebudou, cestujícím z Velkého Meziříčí do Žďáru n/S. se zkrátí doby cesty v průměru o 4 min, ale cestujícím z Křižanova do Brna – Králova Pole se prodlouží o 22 minut (z původních 36 min (JŘ 2015/2016) - navýšení doby cestování o 61%). Vlaková doprava z Velkého Meziříčí do Žďáru n/S. není a ani tímto opatřením nebude konkurenceschopná autobusům, které zastavují na několika zastávkách ve středu města.

Výsledkem toho všeho budou stovky naštvaných cestujících.

Zajímavé, je že trať 250 vede 60 km okresem Havlíčkův Brod a zde zastavuje 4 x (zastávky po 16 až 24 km) a v okrese Žďár n/S. vede 56 km a bude zastavovat jen 1 x (Žďár n/S.) a tomto zastaví až po 56 km v Tišnově. Jinými slovy od Žďáru n/S. na západ (až do Čáslavi) rychlík zastavuje v průměru po 17 km. Na východ bude stavět až po 56 km. V jiné části kraje Kraj Vysočina přitom vyjednává na Min. dopravy, aby rychlík stavěl na trati Jihlava – Horní Cerekev v 5 následujících zastávkách v průměru po 6-ti km. Nemáte z toho také pocit, že na východ od Žďáru n/S. je poušť, kde nikdo nežije - tudíž není třeba pro toto území zajistit dopravní obslužnost jako pro jiné části Kraje Vysočina?